Birdingplaces Noord-Holland

Noord-Holland kent door de hele provincie heen vele prachtige vogelparadijsjes die een bezoek meer dan waard zijn. Veel daarvan zijn nauwelijks bekend en staan wat onterecht in de schaduw van ‘must see’ locaties zoals bijvoorbeeld het Zwanenwater, de pieren van IJmuiden of de Slufter op Texel.

De 14 Vogelwerkgroepen in Noord-Holland zijn (als één van slechts twee van de 12 provincies in totaal) georganiseerd op provinciaal niveau in de Vereniging SVN (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland). De SVN dekken de provincie geografisch voor meer dan 95% en representeren zo'n 4500 georganiseerde vogelaars. Wij vonden het dan ook een uitdaging om in het kader van ons 40-jarig bestaan iets gezamenlijks te doen voor de vogels in Noord-Holland. We gaan daarom al ‘onze vogelparadijsjes in de provincie op een uniforme manier beschrijven op Birdingplaces.eu. We proberen daarbij naast informatie over vogels ook iets toe te voegen voor beleidsmakers zoals ’kansen en bedreigingen', en ‘pareltjes’ waar we als provincie een extra verantwoordelijkheid voor hebben. Zowel wat betreft locaties als vogelsoorten. Zoals voor de Waddenzee, de kust van het IJsselmeer en Markermeer, de Gouwzee, onze klassieke weidevogelgebieden, de Smient, de Lachstern en de Tapuit. Wij wensen iedereen heel veel plezier bij het bekijken van en het lezen over "onze Noord-Hollandse vogelparadijsjes" en hun enorme soortenrijkdom aan vogels.

In de kijker bridingplaces.eu

Deze pagina is in fijne samenwerking met Birdingplaces.eu tot stand gekomen.

Noordhollands Duinreservaat - Soeckebacker

Soeckebacker:
De duinen net ten zuiden van Egmond aan Zee, onderdeel van het Noordhollands Duinreservaat, staan bekend als ‘Soeckebacker’. Het gebied is genoemd naar een schip dat hier in het begin van de vorige eeuw op de kust gestrand is. Het gebied bestaat voor een belangrijk deel uit de jonge duinen en heeft kenmerken van het zeedorpenlandschap. In de lagere delen (valleien) zijn nog duidelijk sporen te zien van de vroegere akkertjes van de bewoners van Egmond. Tot in de jaren tachtig werden op enkele plaatsen nog narcissen en hyacinten geteeld. Tegenwoordig wordt het gehele gebied beheerd als natuurgebied door PWN (Puur Water & Natuur). Rond de eeuwwisseling is in een aantal valleien de oude teellaag verwijderd en zijn er natte duinvalleien ontstaan. Op sommige plaatsen is permanent water aanwezig, na perioden met veel neerslag staan (vrijwel) alle duinvalleien langere tijd onder water. Het gebied kenmerkt zich door rijke struwelen van duindoorn, afgewisseld door duingrasland, loofbosjes en stuivende duinen. Soeckebacker wordt begraasd door Schotse Hooglanders die vrij rondlopen.

Broedvogels:
Kenmerkende broedvogels zijn struweelsoorten als Nachtegaal, Roodborsttapuit, Sprinkhaanzanger, Grasmus, Braamsluiper, Fitis en Kneu. In de meer vochtige delen komen meerdere paren Blauwborst voor en sinds kort ook de Cetti’s Zanger. Jaarlijks broeden er meerdere Bosrietzangers. Let wel op, want in juni 2021 zat er enige tijd een Struikrietzanger. Bij de waterpartijen valt vooral het aantal broedende Dodaarzen op. Sinds enkele jaren broedt ook de Geoorde Fuut in het gebied. In de meer open delen broeden Boomleeuwerik en Graspieper.

Sommige jaren broeden er Oeverzwaluwen in de steile wanden van stuifkuilen. In de hogere struwelen en loofbosjes broeden Gekraagde Roodstaart, Zwartkop, Tuinfluiter en Tjiftjaf. Helaas zijn Bergeend, Wulp, Zomertortel, Tapuit en Paapje als broedvogel verdwenen. Een aanrader is het observatiepunt bij de parkeerplaats langs de Van Oldenborghweg. Hier heeft men niet alleen een fantastisch uitzicht over het duingebied, maar ook over het achterland. In het voorjaar is het een kleurenpallet tot aan de horizon van bloeiende bollenvelden (waar plaatselijk nog Engelse Kwikstaarten broeden).

Trektijd (voor- en najaar): Tapuit en Paapje komen thans alleen nog als doortrekker voor (april-mei en augustus-september). In april is de kans op de, vaak luidruchtige, Beflijster groot. Soms komen er groepen van meer dan twintig vogels voor. In dit soort duingebieden zijn altijd schaarse en zeldzame soorten te verwachten. Niet voor niets zijn er ongeveer 200 soorten vogels in het gebied waargenomen. Absolute toppers zijn Kortteenleeuwerik (april 1988) en Alpenheggemus (april 2016). Met name van eind september tot in november kan er bij geschikte weersomstandigheden een opvallende dagtrek plaatsvinden van duizenden vogels, zoals vink-achtigen, piepers, lijsters en Spreeuwen. Dit fenomeen is vooral in de ochtenduren te bewonderen.

Standvogels (jaarrond): Het gebied is het hele jaar door interessant. Er zijn in de geschikte biotopen jaarrond vogels te zien en te horen zoals zoals Winterkoning, Roodborst, Merel, Graspieper, Roodborsttapuit, Boomleeuwerik, Cetti’s Zanger, Grote Bonte Specht, Torenvalk, Buizerd, Havik, Sperwer, Slechtvalk en Smelleken.

Noordhollands Duinreservaat Soeckebacker