Vogelwerkgroep Ouder-Amstel sluit zich aan bij de SVN

Vogelwerkgroep Ouder-Amstel, onderdeel van Coherente Ouderkerk a/d/ Amstel sluit zich aan bij de SVN.

De VWG Ouder-Amstel bestaat uit vogelliefhebbers uit de gemeente Ouder-Amstel en naaste omgeving. De doelstelling van de Vogelwerkgroep is het beschermen van vogels in het gebied Ouderkerk, Ouderkerkerplas, Ronde Hoep en Klein Duivendrechtse Polder.

Dit doen we door het vergroten van kennis over de vogels die voorkomen in genoemde gebieden en door bij te dragen aan beschermende maatregelen.

Activiteiten van de werkgroep

De VWG organiseert iedere 3de woensdagavond van de maand een themabijeenkomst. Ze vinden plaats in het  Dienstencentrum, Diedrick van Haarlemstraat 3, 1191 AX Ouderkerk aan de Amstel en starten om 19:45 uur. Maandelijks is er een excursie (vrijdag- of zaterdagochtend) naar een bijzonder vogelgebied. In de zomermaanden zijn er geen bijeenkomsten. Een aantal leden voert beschermende taken uit zoals het onderhoud van de oeverzwaluwwand bij de Ouderkerkerplas, het plaatsen en onderhouden van uilenkasten en het schoonmaken van de kijkschuur bij het Landje van Geijsel. Sommige leden zijn betrokken bij vogeltellingen voor b.v. het Groengebied Amstelland of (Sovon) projecten.

Samenwerking Birdingplaces en SVN

In een prettige samenwerking tussen Birdingplaces.eu en de SVN zijn er twee proefpagina's op de website van Birdingplaces.eu geplaatst.
Het is de bedoeling dat er voor Noord-Holland een specifieke omgeving komt op Birdingplaces.eu, waarin meer dan gebruikelijk gebieden (vogelparadijsjes) worden beschreven.
Met de nu 15 vogelwerkgroepen gezamenlijk hopen we daar een succes van te maken.

Zienswijze uitbreiding 380 KV netwerk

In de Staatscourant (2023-15591) werd op 1 juni 2023 door het ministerie van EZK en Tennet de kennisgeving gepubliceerd van het voornemen om een nieuwe bovengrondse 380 KV hoogspanningsverbinding in Noord-Holland Noord aan te leggen; inclusief de daarbij behorende nieuwe hoogspanningsstations.

Hierbij maakt de Vereniging Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (hierna: SVN) gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen voorafgaand aan de opstelling van de Nota Reikwijdte en Detailniveau voor het PlanMER van dit project.

Vogels zijn, net als flora en andere fauna, indicatoren van de kwaliteit van de natuur en het landschap. SVN, als coördinator en belangenbehartiger van 14 vogelwerkgroepen in Noord- Holland (geografische dekking >90%), zet zich in voor het belang van vogels in de meest brede zin. SVN behartigt dit belang middels monitoring, overleg met andere organisaties en zo nodig middels verweer tegen ontwikkelingen die de vogelstand bedreigen.

Vrijwilligers van SVN zijn onder meer actief in inventariseren van broedvogels, tellen van trekvogels en watervogels, nestbescherming van weidevogels, ringen van roofvogels, uitgeven van publicaties, gidsen van excursies en natuurbescherming. Zij hebben heel veel praktische veldkennis over vogels opgebouwd. In een enkel geval binnen haar eigen werkgebied komt een vogelwerkgroep bij de rechter op voor het belang van vogels.

lees de hele zienswijze

Vacature voorzitter

Na tien jaar wil de huidige voorzitter Hans Stapersma plaats maken voor een nieuwe voorzitter.
De voorzitter geeft leiding aan de vergaderingen die gemiddeld zes keer per jaar plaatsvinden.
Vier vergaderingen met het algemeen bestuur en twee vergaderingen met de Algemene Leden van de aangesloten 14 Vogelwerkgroepen.

Contact opnemen kan via het contactformulier

Vacature penningmeester

Als Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland SVN zijn wij opzoek naar een penningmeester/bestuurslid. De vereniging vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Vier keer met het bestuur en twee keer met de leden in een Algemene Ledenvergadering. Dit afwisselend digitaal of op locatie.

De SVN is een samenwerkingsverband van 14 aangesloten Vogelwerkgroepen in Noord-Holland en treedt als zodanig op als contact naar overheden en andere organisaties waaronder de provincie Noord-Holland.

De functie penningmeester houdt in het bijhouden van een zeer eenvoudige administratie die bestaat uit inkomsten zoals contributie van de leden en mogelijke uitgaven gerelateerd aan een vereniging. Ook is de penningmeester bestuurslid die meedenkt over aan vogels gerelateerde zaken waar in  bescherming voorop staat. Enige interesse in de natuur/vogels is dan ook wel gewenst.

Contact opnemen kan via de contactpagina