Zienswijze uitbreiding 380 KV netwerk

In de Staatscourant (2023-15591) werd op 1 juni 2023 door het ministerie van EZK en Tennet de kennisgeving gepubliceerd van het voornemen om een nieuwe bovengrondse 380 KV hoogspanningsverbinding in Noord-Holland Noord aan te leggen; inclusief de daarbij behorende nieuwe hoogspanningsstations.

Hierbij maakt de Vereniging Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (hierna: SVN) gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen voorafgaand aan de opstelling van de Nota Reikwijdte en Detailniveau voor het PlanMER van dit project.

Vogels zijn, net als flora en andere fauna, indicatoren van de kwaliteit van de natuur en het landschap. SVN, als coördinator en belangenbehartiger van 14 vogelwerkgroepen in Noord- Holland (geografische dekking >90%), zet zich in voor het belang van vogels in de meest brede zin. SVN behartigt dit belang middels monitoring, overleg met andere organisaties en zo nodig middels verweer tegen ontwikkelingen die de vogelstand bedreigen.

Vrijwilligers van SVN zijn onder meer actief in inventariseren van broedvogels, tellen van trekvogels en watervogels, nestbescherming van weidevogels, ringen van roofvogels, uitgeven van publicaties, gidsen van excursies en natuurbescherming. Zij hebben heel veel praktische veldkennis over vogels opgebouwd. In een enkel geval binnen haar eigen werkgebied komt een vogelwerkgroep bij de rechter op voor het belang van vogels.

lees de hele zienswijze