Zeevang

Ligging, omschrijving en informatie van het gebied

Het gebied wordt in het zuiden begrenst door Edam-Volendam en ten noorden door Oosthuizen-Warder.

De Polder Zeevang is een kenmerkend open veenweidegebied met veel open water, dat ligt tussen de plaatsen Purmerend, Oosthuizen en Edam. De polder is een vlak, open en waterrijk veenweidelandschap. Dit veengebied heeft een kenmerkende verkaveling in lange stroken, die loodrecht op de ontginningsassen staan. De percelen zijn door smalle sloten gescheiden. Stormvloeden waren aanleiding voor het opwerpen van de eerste dijken. Aan de Zuiderzeezijde brak de dijk soms door waaraan diverse doorbraakkolken (braken) herinneren. Afgezien van dijken en kaden is er geen reliëf aanwezig. De polder wordt gekenmerkt door een systeem van langwerpige open ruimten, met onderling zeer verschillende kavelrichtingen. De open ruimte wordt begrensd door de lintdorpen Warder, Middelie en Kwadijk. Het gebied bestaat verder overwegend uit open grasland op veengrond met sloten en weteringen.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Het gebied is goed toegankelijk met de fiets en auto. Lopend is het gebied vrij uitgestrekt en door scheidbaarheid als wandelaar niet aan te raden.
Ondanks dat er slecht een beperkt aantal wegen zijn heeft de auto de voorkeur om dat deze als schuilhut kan worden gebruikt. Vogels zijn gewent aan het verkeer.
Via de N247 neen je afslag Klemweg, een weg die het hele gebied doorkruist en loopt naar Warder. Deze weg geeft een goed overzicht van het gebied.

Kaart en beschrijving

Natura 2000 gebied 93 Polder Zeevang
Beheerder Staatsbosbeheer
Vogelrichtlijn met oppervlakte van 1813 hectare

De Polder Zeevang is een kenmerkend open veenweidegebied met veel open water, dat ligt tussen de plaatsen Purmerend, Oosthuizen en Edam. De polder is een vlak, open en waterrijk veenweidelandschap. Dit veengebied heeft een kenmerkende verkaveling in lange stroken, die loodrecht op de ontginningsassen staan. De percelen zijn door smalle sloten gescheiden. Stormvloeden waren aanleiding voor het opwerpen van de eerste dijken. Aan de Zuiderzeezijde brak de dijk soms door waaraan diverse doorbraakkolken (braken) herinneren. Afgezien van dijken en kaden is er geen reliëf aanwezig. De polder wordt gekenmerkt door een systeem van langwerpige open ruimten, met onderling zeer verschillende kavelrichtingen. De open ruimte wordt begrensd door de lintdorpen Warder, Middelie en Kwadijk. Het gebied bestaat verder overwegend uit open grasland op veengrond met sloten en weteringen.

Bedreigingen van het gebied

Bedreigingen zijn...

 

Kansen voor gebied

De kansen zijn .....

Belang voor soorten in Noord-Holland

Het belang voor de soorten niet broedvogels:

Kleine zwaan, populatie gemiddeld 30, foerageergebied
Kolgans, populatie gemiddeld 1000, foerageergebied
Grauwe gans, populatie gemiddeld 190, foerageergebied
Brandgans, populatie gemiddeld 70, foerageergebied
Smient, populatie gemiddeld 12400, slaap- en rustplaats en foerageergebied
Goudplevier, populatie gemiddeld 790, foerageergebied
Kievit, populatie gemiddeld 2200, slaap- en rustplaats en foerageergebied
Grutto, populatie gemiddeld 790, slaap- en rustplaats
Wulp, populatie gemiddeld 210, foerageergebied

Top 5 van de soorten die voorkomen

  1. Smient
  2. Kievit
  3. Kolgans
  4. Grutto en Goudplevier
  5. Grauwegans