SVN nieuws

Steun de oproep van Vogelbescherming Nederland - PROVINCIES, GA AAN DE SLAG!-

PROVINCIES, GA AAN DE SLAG!

  • Maak een reddingsplan voor de bedreigde vogels van het boerenland en voer het uit.
  • Bescherm en herstel alle belangrijke leefgebieden voor onze akker- en weidevogels.
  • Geef boeren de middelen en de ruimte om natuurvriendelijk te boeren.
  • Handhaaf de wet: het doodmaaien van jonge weidevogels is verboden.

Wij roepen alle provinciale politici op ervoor te zorgen, dat de komende 4 jaar de achteruitgang van boerenlandvogels in de provincie stopt en herstel zich inzet.

STEUN ONZE OPROEP

Grutto, patrijs, veldleeuwerik, kievit, steenuil, slobeend, wulp en gele kwikstaart. U wilt toch ook niet dat onze akker- en weidevogels verdwijnen uit uw provincie? Kies uw provincie en  steun onze oproep aan uw provincie om de bedreigde vogels van het boerenland te redden.

Maatschappelijke oproep tot totale reset A8A9 “De verbinding A8A9 is ramp voor het landschap”

“De verbinding A8A9 is ramp voor het landschap”

 Vorig jaar deden Stichting Oer-IJ, Landschap Noord-Holland, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, een oproep aan gedeputeerde Post om een integraal landschapsplan te ontwikkelen voor de waardevolle Groene Long tussen verstedelijkte zones Haarlem - Alkmaar en Amsterdam – Zaanstad. Een plan dat uitgaat van het gebied met alle kwaliteiten hierin, waaronder natuur en landschap, en rekening houdt met alle ruimtelijke opgaven die spelen in het gebied.

We zijn nu bijna een jaar verder en de provincie Noord-Holland houdt vast aan de ingezette koers om een verbindingsweg aan te leggen door de Stelling van Amsterdam. Maar de snelweg is een ramp voor het unieke landschap dat niet voor niets de status heeft van UNESCO Werelderfgoed. Bovendien is het aanleggen van een verbindingsweg gebaseerd op verouderde ideeën uit de jaren 50 van de vorige eeuw en draagt extra asfalt niet bij aan een betere bereikbaarheid van de regio.

Ernest Briet, directeur van Landschap Noord-Holland, concludeert namens de groene combinatie van organisaties, inmiddels uitgebreid met bewonersgroepen, LTO Noord en Natuurmonumenten, dat de voorkeur van Gedeputeerde Staten (GS) voor de golfbaanvariant vernietigend is voor het landschap. “We vinden het ontoelaatbaar dat Gedeputeerde Staten een oud naoorlogs verkeersplan wil doordrukken, terwijl de samenleving en de huidige vraagstukken totaal veranderd zijn. Bovendien sluit GS met haar voorkeur voor de golfbaanvariant, kwalitatief betere oplossingen uit”.

Briet vervolgt: “In het huidige proces staan Statenleden op het verkeerde been wanneer zij denken dat ze straks een goed afgewogen besluit voor het gebied kunnen nemen’.Want GS heeft een maatschappeljke kosten baten analyse voor infrastructuur uitgevoerd, waar landschap, natuur en innovatie niet kwantitatief gewaardeerd zijn. Bovendien zijn onlangs belangrijke gerechtelijke uitspraken gedaan over de Programmatische Aanpak Stikstof en het niet halen van Rijks klimaatdoelstellingen. Ook die hebben impact, maar zijn niet meegewogen door GS in het vinden van een oplossing”.

Evert Vermeer, voorzitter van Stichting Oer-IJ wijst Gedeputeerde Staten op de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. “Deze leidraad van de provincie is nog maar pas verschenen, in 2018, waarin staat dat de open ruimte van het Oer-IJ gebied bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk gerespecteerd moet worden. Maar diezelfde provincie houdt zich daar zelf niet aan met het plan van een verbindingsweg dwars door het gebied.Kortomwij roepen de provincie op: trek de stekker uit de verbindingsweg.”

De groene combinatie bepleit dat alle in beeld geweest zijnde wegvarianten, die dwars door de Stelling van Amsterdam lopen, worden losgelaten door Gedeputeerde Staten. En dus terugkomt op eerdere plannen.

Zij roept de provincie op om vanuit alle opgaves in het gebied zich te richten op een integrale gebiedsoplossing, die het open landschap met alle kwaliteiten respecteert, waarbij óók de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek wordt opgelost. Een oplossing die voldoende draagvlak in het gebied heeft.

De combinatie stelt voorwaarden aan zo’n integrale gebiedsoplossing, wil die succesvol zijn en noemt er drie:

  1. Betrek vanaf het begin de gebruikers en bewoners van het gebied.
  2. Gebruik de adviezen van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rapport Van B naar Anders) en het MIRT / NoWa rapport en leer van vergelijkbare leefbaarheidsvraagstukken elders in Nederland.
  3. Verruim het te bestrijken gebied tot de driehoek Heerhugowaard (wonen) – Amsterdam (werken) – IJmond (werken).

Hans Stapersma van Samenwerkende VogelwerkgroepenNoord-Holland: “Wij verwachten dat de provincie onze inbreng serieus neemt en overneemt in het vervolgproces ten aanzien van de A8A9. Zodat zij met haar kostbare en tijdrovende participatietraject geen maatschappelijke frustratie, maar uiteindelijk maatschappelijk draagvlak kan oogsten.”

De partijen die samen optrekken tegen de komst van de verbindingsweg A8A zijn Landschap Noord-Holland, Buurtcomité Busch en Dam, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek, Stichting Oer-IJ, Werkgroep Coenbrug A8, Platform Houd Broekpolder Leefbaar, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Open Polders Assendelft, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, LTO Noord, Kontakt Milieubeheer Zaanstreek.

Neem voor meer informatie contact op met

  • Evert Vermeer, Stichting Oer-ij, 06-29044831
  • Ilse Miedema, Landschap Noord-Holland, 06-51066976
  • Hans Stapersma, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, 0622684313

1 dec 2018 10e Noord-Hollandse Natuurdag

Adnan Tekin, gedeputeerde Provincie Noord-Holland, gastspreker 10e Noord-Hollandse Natuurdag

Zaterdag 1 december 2018 van 10:00 tot 16:00 uur  de
Noord-Hollandse Natuurdag. De toegang is gratis.
Locatie, Aristozalen Teleportboulevard 100 tegenover station Sloterdijk.
Navigatieadres Tempelhofstraat 2, 1043 EC Amsterdam 

Een dag vol interessante lezingen en gezellige ontmoetingen
Eén keer in de twee jaar is er een Noord-Hollandse Natuurdag en alle Noord-Hollandse natuurliefhebbers zijn daar van 10.00 tot 16.00 uur van harte welkom. Vrijwilligers én professionals. Het programma bestaat uit lezingen, workshops en een informatiemarkt.

12 presentaties
Er zijn maar liefst 12 presentaties in twee parallelle sessies rond het thema ‘nieuw elan voor de Noord-Hollandse natuur’.
Het precieze programma wordt later bekend gemaakt.

Kees Scharringa, presentatie nieuwe SOVON Vogelatlas

Informatiemarkt

Er zijn veel stands van bedrijven en natuurorganisaties. Met allerlei artikelen zoals tweedehands natuurboeken, nestkasten en onderkomens voor allerlei andere dieren, natuurreizen en kunst. Let op: neem contant geld mee, want pinnen is niet mogelijk. Wilt u zelf aanwezig zijn met een stand? Mail dan Loes Staal.

 

De Provinciale Organisaties Flora en Fauna (P.O.F.F.) en Landschap Noord-Holland organiseren deze Natuurdag.
De Nationale Postcode Loterij en de Provincie Noord-Holland maken de dag financieel mogelijk.

21 nov 2018 Oprichting Vereniging SVN

Per 21 nov 2017 is de Vereniging Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland opgericht. Dit besluit is bij notariëleakte bekrachtigd en heeft als doel tot een beter werkbare rechtsvorm te komen. De bestaande stichting zal de nog lopende (juridische) zaken afhandelen en zich daarna opheffen als stichting. Verder is het doel van de nieuwe vereniging meer leden aan te trekken als lid om zich op deze wijze sterker te maken als het gaat om natuurbescherming in het algemeen en dat van vogels in het bijzonder.

7 sep 2018 opnieuw krijgt de SVN gelijk van de rechter in zake afschot smient

7 september 2018, opnieuw krijgt de SVN gelijk van de rechter in zake afschot smient

Onlangs heeft de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in de beroepsprocedure van Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen (SVN). Vogelbescherming Nederland heeft die procedure met inhoudelijke input ondersteund. Het beroep was gericht tegen de toestemming van de provincie voor het afschieten van smienten ivm gestelde schade aan landbouwgewassen.

Eerder had de rechtbank die toestemming van de provincie al geschorst, omdat de provincie onvoldoende had gemotiveerd dat aan de vereisten voor ontheffing van de verboden van de Wet natuurbescherming was voldaan. Sindsdien heeft de provincie dit gebrek niet hersteld. Ze hield alleen vol dat ze het wel goed had gemotiveerd. En dat de staat van instandhouding bij de smienten op Europees niveau moet worden beoordeeld.

De provincie voerde hierover aan:

Ten aanzien van de staat van instandhouding heeft verweerder nog nader toegelicht dat een standenpopulatie een andere benadering vergt dan een zogenoemde ‘flyover-populatie’, waar ook de smient onder valt. Omdat de smient zich constant verplaatst moet de staat van instandhouding niet op Nederlandse, maar op Europese schaal worden bezien.

Daar was de rechtbank het niet mee eens. Ook voor de smient moet de staat van instandhouding gewoon op Nederlands niveau worden bezien. Nu de provincie de eerder geconstateerde motiveringsgebreken niet heeft hersteld en op de zitting tegen de rechters zei ook niet van plan te zijn dat alsnog te gaan doen, heeft de rechtbank meteen doorgepakt en beslist dat de ontheffing aanvraag van de Faunabeheereenheid wordt afgewezen.

 

18 juni 2018 Maatschappelijke organisaties pleiten voor behoud van groene long tussen de A8 en A9

18 juni 2018

Landschap Noord-Holland, Stichting Oer-IJ, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland en Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” roepen Gedeputeerde Staten op om een integraal plan te ontwikkelen voor de waardevolle groene long tussen de A8 en A9. Uitgaande van de kwaliteiten van het gebied.  lees verder op site van LNH

Zie ook Pleidooi, Laat groene long tussen A8 en A9 niet vol slibben

22 febr 2018 Haarlem convenant Noord-Hollandse Kust

Een groot aantal partijen heeft vandaag met het convenant Noord-Hollandse Kust nieuwe afspraken gemaakt over die kust. De volgende stap betreft het maken van  afspraken over de binnenduinrand. Het convenant is opgesteld onder leiding van provincie Noord-Holland en ondertekend door de kustgemeenten, waterschappen, recreatiesector en natuur- en milieuorganisaties waaronder de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland SVN. Het convenant is een vervolgstap op het ‘Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust’ en ‘Strandzonering 2025’.  Samen maken ze duidelijk waar wel en niet gebouwd mag worden op de stranden. Natuur- en milieuorganisaties zijn blij dat het gelukt is de ‘gouden rand’ van de provincie beter te beschermen. ‘Met deze afspraken zijn we er met elkaar in geslaagd om het Landelijke Kustpact te vertalen naar de kust van Noord-Holland. Het is nu duidelijk op welke stranden natuur, stilte en openheid voorrang krijgen. Belangrijk nieuws is bijvoorbeeld dat er geen strandhuisjes bij Callantsoog kunnen komen. Wat ongerept is, blijft ongerept. Dankzij de steun van duizenden bezorgde kustbeschermers kregen we dit voor elkaar’, aldus Willem Hellevoort van Natuurmonumenten namens de samenwerkende groene partijen. Rust en reuring in balans In de strandzonering is de kust onderverdeeld in drie zones. Het grootste deel van de kust bestaat uit natuurstranden, waar rust en ruimte is veiliggesteld. Ook bij de recreatiestranden en seizoenstranden komt geen nieuwe bebouwing meer bij, tenzij het al om vergunde bouwlocaties gaat. Uitzondering hierop zijn de badplaatsen Zandvoort, IJmuiden en Petten. Daar kan eventueel extra recreatieve bebouwing komen. Daar tegenover staan gebieden waar extra aandacht voor de natuur komt. Het totale pakket aan maatregelen brengen natuur, recreatie en economische ontwikkeling in balans.  “Er is ook een samenwerkingsagenda opgesteld om vraagstukken en thema’s te bespreken die nog verder uitgewerkt moeten, vertelt Ernest Briët van Landschap Noord-Holland. “Op de agenda staat onder andere de ontwikkeling van een gedragscode strandgebruik, om zo ongewenste effecten op het strand en de natuur te voorkomen. Die gedragscode is voor ons als natuurorganisaties heel belangrijk, omdat we vaak te maken hebben met verstoringen van de natuur door activiteiten op of rond het strand. De gedragscode leidt tot goede afspraken en gedragsregels waar we ons allemaal aan willen houden”. Doorpakken met duinen en binnenduinrand Voor de komende tijd ligt nog een flinke uitdaging voor een betere bescherming van het duinlandschap en de binnenduinrand. ‘Nieuwe wegen, agrarische ontwikkelingen, bungalowparken of appartementencomplexen zouden dit mooie en belangrijke landschap voor altijd kunnen aantasten. Tegelijk hebben de natuur- en milieuorganisaties er vertrouwen in dat er goede afspraken te maken zijn met gemeenten en de Provincie om de duinen en binnenduinrand te beschermen en de groene kwaliteiten te versterken, aldus Sijas Akkerman, van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland.’ Landelijke Kustpact Met de eerdere vaststelling van de Zeeuwse Kustvisie in 2017 en de door provincie Zuid-Holland al in 2016 gemaakte strandzonering is het landelijke kustpact nu met de Noord-Hollandse kustafspraken grotendeels ingevuld voor de drie kustprovincies. “Het was niet altijd makkelijk, maar uiteindelijk zijn toch alle partijen binnenboord gebleven en zijn er mooie afspraken gemaakt”, concludeert Joke Cuperus van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland.

Foto Ronald van Wijk Zicht op rode vuurtopren Groote Kaap op Zanddijk in de Noordduinen bij Julianadorp

28 dec 2016 Opnieuw verbod op schieten smienten in Noord-Holland

Haarlem, 28 december 2016

Opnieuw verbod op schieten smienten in Noord-Holland

Voor het tweede achtereenvolgende jaar mag er in Noord-Holland gedurende de winter niet op smienten worden geschoten. De afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Haarlem heeft opnieuw een door de provincie Noord-Holland verleende vergunning naar de prullenbak verwezen. Volgens de rechters 'ontbreekt elke vorm van motivering van het besluit en is een goede motivering ook niet binnen afzienbare tijd te verwachten'.

In het kader van schadebestrijding van gewassen heeft de provincie Noord-Holland ook al in 2015 een vergunning verleend voor het schieten van smienten, een prachtige eend die graag in Noord-Holland wil overwinteren. Daar hadden de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN), Vogelbescherming Nederland en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland (VWGZKL) grote moeite mee. Zij hadden bezwaren tegen gepresenteerde schadecijfers en tegen het schieten van smienten voor en na zonsondergang. De rechter stelde de bezwaarmakers in het gelijk.

Tot ontzetting van vogelbeschermers bleek in oktober 2016 dat de provincie Noord-Holland opnieuw een ontheffing had verleend voor het schieten van smienten. Weliswaar zonder de mogelijkheid van het schieten voor en na zonsondergang, maar voor het overige ongewijzigd. Reden voor SVN om direct bezwaar te maken. Tijdens de zitting bleek al dat de provincie Noord-Holland niets had gedaan met de aanbevelingen van de eigen Hoor- en Adviescommissie (HAC) om toch vooral aan de hand van schadecijfers de noodzaak van schieten aan te tonen. Onduidelijk bleef, waarom de provincie schieten mogelijk wil maken en waarom zij de aanbevelingen van de HAC niet heeft onderzocht en overgenomen. Volgens de rechtbank is dat dermate slordig dat er ook geen aanleiding is om de provincie de gelegenheid te bieden de zaak in bestuurlijke zin te herstellen.

Betrokken vogelbeschermers zijn blij dat er ook deze winter niet op smienten mag worden geschoten.

 

1 dec 2017 Opnieuw winst voor de Smienten door inzet van de SVN en Vogelbescherming

Op 30 november 2017 heeft de rechter te Haarlem opnieuw de ontheffing voor het afschieten van smienten opgeschort.
De SVN heeft in samenwerking met Vogelbescherming Nederland, opnieuw een verzoek bij de rechter ingediend om een Voorlopige Voorziening te treffen tegen het doden van smienten. De rechter heeft dit verzoek ingewilligd en is van mening dat niet aangetoond kan worden dat er geen andere middelen zouden bestaan dan het doden van smienten ter voorkoming van schade aan gewassen. De verleende ontheffing zou gelden tot april 2019 in 22 van de 27 WBE's (Wild Beheer Eenheden) in Noord-Holland. Het is nu wachten op een definitieve uitspraak van de rechter.

17 okt 2017 SVN vraagt Voorlopige Voorziening aan bij rechtbank Haarlem

Behandeling Voorlopige Voorziening in zake doden van Smienten

De SVN vraagt opnieuw, nu voor de vierde keer, een Voorlopige Voorziening aan bij de rechtbank Haarlem om de door de provincie Noord-Holland afgegeven ontheffing van de Flora - en Faunawet in zake doden van smienten tegen te houden. Als er gewacht wordt op een uitspraak van de rechter is het voor veel smienten al te laat en zullen er vele onnodig worden gedood.

De zaak wordt in behandeling genomen op donderdag, 16 november 2017, Rechtbank Haarlem, Simon de Vrieshof 1 om 11:45u.

2 aug 2017 SVN gaat opnieuw in beroep op tegen afgegeven ontheffing doden van smienten

Staat van instandhouding en de ruime ontheffing 

De beschikking ontbeert een deugdelijke motivering en een zorgvuldige voorbereiding nu onvoldoende is komen vast te staan dat de ontheffing geen afbreuk doet aan de gunstige staat van de instandhouding van de smient. Eiseres merkt hierover het volgende op.

A. De smient en het belang van Nederland en Noord-Holland voor de smient De smient is een trekvogel die broedt in het arctisch gebied en die met name in de winter in Nederland aanwezig is (september tot april). Nederland heeft een grote internationale verantwoordelijkheid voor de smient aangezien jaarlijks ten minste 45% van de relevante Noordwest-Europese populatie (ook wel "flyway-populatie") gedurende de winter in Nederland verblijft. Circa 40% van de Nederlandse populatie verblijft in Noord-Holland. Vanwege het internationale belang van Nederland en de provincie Noord-Holland voor de smient in het bijzonder zijn er in het kader van Natura 2000 verschillende gebieden aangewezen als speciale beschermingszone voor smienten. Deze Natura 2000-gebieden hebben met name een functie als slaapgebied. De smienten foerageren (eten) voornamelijk buiten deze beschermde natuurgebieden. Ze foerageren veelal 's nachts en voor 99% op grasland. Helaas gaat het niet goed met de smient. Uit de gegevens van het Netwerk Ecologische Monitoring (hierna: NEM) blijkt dat de afgelopen 10 jaar sprake is van een significante afname (negatieve trend).