“De Vogelparadijsjes van Noord-Holland”

Het SVN bestuur stelt voor een publicatie te maken van de goede vogelplekken in Noord-Holland.

Doel is een publicatie (boek en/of digitaal benaderbare app) met vrijwel alle goede vogelgebieden in Noord-Holland, beschreven op een uniforme manier inclusief toegankelijkheid/bereikbaarheid en de daar gangbare soorten door de seizoenen heen (per kwartaal of per maand). De beoogde doelgroep is eigenlijk iedereen die interesse in vogels heeft en er wel eens op uit wil/gaat om vogels te kijken.

De voorgestelde aanpak is dat alle 14 Vogelwerkgroepen goede vogelplekken/locaties in hun werkgebied identificeren en bij hun leden één of meerdere auteurs per gebied vinden die de beschrijving op zich nemen en ook het maken van de lijst van gangbare soorten voor de desbetreffende locatie door het jaar heen. Het standaard format van zo’n gebieds- en routebeschrijving en lijst van gangbare soorten wordt aan de hand van een aantal voorbeelden zo uniform mogelijk gemaakt over alle locaties van alle Vogelwerkgroepen.

Wat betreft detailniveau (omvang van een te beschrijven locatie) denken we aan bv. de Westwouderpolder (= eiland de Woude in het Alkmaardermeer), het Kerkemeertje e/o in de Eilandspolder, de Dijkwielen aan de IJsselmeerdijk nabij het Robbenoordbos of de Petten op Texel. Leden van Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland (M-K) hebben in het verleden al eens zo’n boekje gemaakt voor het M-K werkgebied en kwamen daarbij tot ca. 20 gebiedjes/locaties. Het aantal te beschrijven locaties zal mogelijk wel sterk variëren van Vogelwerkgroep tot Vogelwerkgroep, en daarmee de inspanning om schrijvers te vinden voor alle gebieden/locaties in het werkgebied van een Vogelwerkgroep.

Als we – om de gedachten te bepalen - even het aantal van Vwg M-K vermenigvuldigen met 14 dan komen we op een kleine 300 locaties te beschrijven binnen heel Noord-Holland. Het detailniveau dat we daarmee voor Noord-Holland bereiken heeft volgens ons op dit moment geen precedent. Voordeel van digitalisering en samen met alle Vogelwerkgroepen al dit werk doen is dat een eventuele toekomstige update van het materiaal redelijk eenvoudig is (of zelfs een eventueel real time bijhouden van veranderingen via bv een focal point per Vogelwerkgroep). We realiseren ons ook dat er over vele goede gebieden nu al beschrijvingen kunnen bestaan, al dan niet op het gewenste detailniveau. Bestaand materiaal kan echter zondermeer gebruikt worden om in te brengen in het format van deze voorgestelde publicatie.

Doelgroep: iedereen geïnteresseerd in vogels in Noord-Holland. “Van vogelaars voor (toekomstige) vogelaars”

Voorgesteld format per locatie:

Ligging, bereikbaarheid, toegankelijkheid, korte gebiedsbeschrijving – 1 pagina incl. standaardkaartje met route(s)

Algemene en gangbare soorten door het jaar heen, specialiteiten (bv Cetti’s Zanger) en evt. zeldzaamheden: 0.5 pagina beschrijving en alfabetische tabel (1p).

Foto karakteristieke soort voor de locatie: 0.5 pagina

Totaal: 3 pagina’s per locatie