2020-03 In Vogelvlucht maart

Spaarnwoude Park 2040

Voorlopig verloopt alles volgens plan. Als lid van de Paraplugroep Spaarnwoude, een samenwerkingsverband van bewoners- en natuurorganisaties, heeft de SVN zich ingezet om daadwerkelijk betrokken te worden bij de verdere ontwikkeling van de plannen. Om dat te bereiken hebben is niet alleen onze ambitie kenbaar gemaakt via een mail gericht aan alle politieke partijen in de 4 betrokken gemeentes (Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen) en provincie, maar ook hebben we gebruik gemaakt van ons democratisch recht om in te spreken; alleen in Amsterdam is dat helaas niet gelukt. Inmiddels hebben we een overleg gehad met het managementteam dat verantwoordelijk is voor de uitwerking van de conceptvisie met behulp van alle ingediende zienswijzen (7 burgerlijke en 5 namens de gemeenten en provincie). In de procedure hebben we feitelijk de mogelijkheid om ons commentaar te geven op de hernieuwde conceptvisie alvorens die wordt voorgelegd aan het bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude.

Voor de volledigheid is het ook goed te vermelden dat onze belangrijkste inhoudelijke bezwaren tegen de conceptvisie door veel gemeentes en provincie werden ondersteund: te weinig aandacht voor leefomgeving en natuurwaarde van het gebied en teveel aandacht voor commerciële kansen voor ondernemers.

Tot slot is nog vermeldenswaard dat de KNNV, Haarlem e.o. is toegetreden tot de Paraplugroep Spaarnwoude. Zij ondersteunen niet alleen de acties maar ontwikkelen daarnaast initiatieven om de natuurwaarde van het gebied duidelijk te maken voor het publiek: wordt vervolgd.

Smienten

De vorige keer hebben we gemeld dat de bestuursrechter in december had besloten dat het afschieten van Smienten in Zuid-Holland terecht was verboden.
Helaas blijken Faunabeheer en provincie tegen dat besluit in beroep te gaan waardoor Smienten nog niet definitief veilig zijn.

Ganzen

Partij van de Arbeid (PvdA) en Partij voor de Dieren (PvvD) hebben op 9 maart j.l. in de provincie vragen gesteld over het afschieten van ganzen.
Blijkbaar worden er in woonwijken door jagers ook ganzen afgeschoten. Bewoners hebben niet alleen last van neervallende vogels maar ook van ‘losvliegende’ hagel. Sinds 2012 zijn er al 400.000ganzen afgeschoten in Noord-Holland. Jammer dat niemand het ook over de Ganzen heeft gehad, die blijkbaar in grote aantallen uit de lucht geknald worden.

VWG-MK en SVN hebben overeenstemming bereikt met Tata Steel over de zorg voor meeuwen, die op het terrein broeden of daartoe pogingen ondernemen. Omdat een informatief stuk hierover elders op de website wordt gepubliceerd beperken wij ons tot de constatering dat dit goed nieuws is zo kort voor het nieuwe broedseizoen.


Strandritjes formule 1

Veel roering is ontstaan over het plan om het strand tussen Noordwijk en Zandvoort te gebruiken voor het transport van allerlei mensen naar het circuit.
Dwars door een gedurende 10 jaar bevochten en sinds kort in gebruik genomen waardevol natuurgebied (Noordvoort) op datzelfde strand. Allereerst blijkt eruit hoe deze mensen en de hen steunende politici in de twee gemeenten denken over natuur. Daarnaast en veel belangrijker is duidelijk geworden dat er blijkbaar veel mensen zijn die wel waardering hebben voor kwetsbare natuur en daarvoor zelfs bereid zijn de barricades op te gaan. All is well that ends well: de ritjes gaan niet door.

Moraal van dit verhaal: wij, natuurliefhebbers, kunnen daadwerkelijk iets voor elkaar krijgen…. als we willen en ons best doen.

Oproep

Natuurbeschermers moeten soms de rechter inschakelen. Daarvoor moet uiteraard professionele juridische hulp worden ingeschakeld en daar zijn kosten mee gemoeid: dat is zoals het is. Vaak moeten natuurbeschermers, zoals die van de SVN, nadenken over problemen waaraan ook een juridische kant zit. Niet iedereen kan dat, zoals ik en dan bestaat het risico dat verkeerde besluiten worden genomen, bijvoorbeeld over strategie of anderszins.

De SVN bestaat uit 14 vogelwerkgroepen met in totaal zo’n 4000 leden. Daar zijn ongetwijfeld mensen bij met juridische deskundigheid die hierbij af en toe zouden willen helpen. Bijvoorbeeld zouden ze kunnen worden gevraagd om toegestuurde stukken te verduidelijken óf juridische consequenties van een bepaalde actie te voorspellen óf te adviseren over strategie.

Wie zich aangesproken voelt en graag af en toe wil helpen vragen we zich te melden via een van de bestuursleden of het contactformulier te gebruiken.