2019-12 In Vogelvlucht december

In Vogelvlucht

Spaarnwoude Park 2040

In 2018 werd door B&W van de gemeente Velsen het Ontwerp Paraplubestemmingsplan Spaarnwoude (OPBS) ter inzage gelegd. De Vogelwerkgroep Zuid- Kennemerland én de SVN hebben daarop samen een zienswijze ingediend. Tot op de dag van vandaag is daarop helaas geen reactie ontvangen.

Begin oktober van dit jaar maakte Recreatieschap Spaarnwoude haar Conceptvisie Spaarnwoude Park 2040 bekend. Inmiddels hebben lokale natuur- en bewonersorganisaties zich verengd met de vogelwerkgroep en SVN in de zogenaamde Paraplugroep Spaarnwoude. Een zienswijze op de conceptvisie wordt gezamenlijk voorbereid. Wellicht dienen bewoners- en natuurorganisaties alsnog apart voor 31 december een zienswijze in.

 

Sterrenproject

Ondernemers en overheden overleggen in het zogenaamde Kustpact over een gedragen beleid voor de kust. Mede op initiatief van de SVN is besloten tussen Den Helder en Noordwijk vijf gebieden aan te wijzen voor mogelijke natuurontwikkeling. Eén daarvan is bij IJmuiden. Tussen Noordwijk en Zandvoort is in dit verband al het project Noordvoort gerealiseerd. (http://www.vwgzkl.nl/over-de-vogelwerkgroep/bescherming/strandreservaat-noordvoort/)

 

Inmiddels heeft de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland een werkgroep samengesteld en is begonnen met de ontwikkeling van een plan voor een natuurgebied naast het Kennemermeer maar op het strand van IJmuiden.

 

Vogelonderzoek Natura 2000-gebied, Zandvoort

Rust bij de kust is een organisatie die zich inzet voor het verminderen van de geluidsoverlast door de activiteiten op het circuit van Zandvoort. De nadruk ligt op dit moment uiteraard vooral op de overlast van het Formule 1-evenement dat in mei 2020 wordt georganiseerd.

 

De SVN ondersteunt Rust bij de kust actief, maar richt zich vooral op het behartigen van de belangen van vogels in het omliggende Natura 2000-gebied.

De Wet natuurbescherming, die van toepassing is voor een Natura 2000-gebied, schrijft voor dat alles moet worden gedaan om negatieve effecten van activiteiten op het gebied te voorkomen. Circuit Park Zandvoort (CPZ) heeft hiervoor een zorgplicht, terwijl de provincie als ‘bevoegd gezag’ op naleving van de wet moet toezien. CPZ moet bijvoorbeeld zorgen voor een natuurtoets. Onderdeel daarvan is een onderzoek naar de geluidsbelasting op het gebied. Uit alle natuurtoetsen blijkt nu dat het geluidsonderzoek is beperkt tot het toepassen van een rekenmodel, zonder een toetsing in het veld. De provincie heeft alle natuurtoetsen geaccepteerd en de vereiste vergunningen afgegeven.

Volgens de SVN is hier duidelijk sprake van een bestuurlijke omissie en heeft daarom het initiatief genomen om de provincie erop aan te spreken alsnog haar verantwoordelijkheid te nemen. Helaas wordt een dergelijk besluitvormingsproces bepaald door de politieke realiteit en verloopt daarom erg traag.

In een brief is verantwoordelijk gedeputeerde E. Rommel (VVD) daarom gevraagd om het onderzoek mogelijk te maken. Daarin staat de volgende vraag centraal: wat is de invloed van het Formule 1-evenement op de vogelstand én het broedgedrag van vogels in het omliggende Natura 2000-gebied. Voorlopig moeten we afwachten.

 

Gebruik het contactformulier voor vragen of reacties