Laatste nieuws

7 september 2018, opnieuw krijgt de SVN gelijk van de rechter in zake afschot smient

Onlangs heeft de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in de beroepsprocedure van Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen (SVN). Vogelbescherming Nederland heeft die procedure met inhoudelijke input ondersteund. Het beroep was gericht tegen de toestemming van de provincie voor het afschieten van smienten ivm gestelde schade aan landbouwgewassen.

Eerder had de rechtbank die toestemming van de provincie al geschorst, omdat de provincie onvoldoende had gemotiveerd dat aan de vereisten voor ontheffing van de verboden van de Wet natuurbescherming was voldaan. Sindsdien heeft de provincie dit gebrek niet hersteld. Ze hield alleen vol dat ze het wel goed had gemotiveerd. En dat de staat van instandhouding bij de smienten op Europees niveau moet worden beoordeeld. 

De provincie voerde hierover aan:

Ten aanzien van de staat van instandhouding heeft verweerder nog nader toegelicht dat een standenpopulatie een andere benadering vergt dan een zogenoemde ‘flyover-populatie’, waar ook de smient onder valt. Omdat de smient zich constant verplaatst moet de staat van instandhouding niet op Nederlandse, maar op Europese schaal worden bezien.

Daar was de rechtbank het niet mee eens. Ook voor de smient moet de staat van instandhouding gewoon op Nederlands niveau worden bezien. Nu de provincie de eerder geconstateerde motiveringsgebreken niet heeft hersteld en op de zitting tegen de rechters zei ook niet van plan te zijn dat alsnog te gaan doen, heeft de rechtbank meteen doorgepakt en beslist dat de ontheffing aanvraag van de Faunabeheereenheid wordt afgewezen.

 

18 juni 2018, Laat groene long niet vol slibben

Landschap Noord-Holland, Stichting Oer-IJ, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland en Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” roepen Gedeputeerde Staten op om een integraal plan te ontwikkelen voor de waardevolle groene long tussen de A8 en A9. Uitgaande van de kwaliteiten van het gebied.  lees verder op site van LNH

Zie ook Pleidooi, Laat groene long tussen A8 en A9 niet vol slibben

 

 

 

 

 

 

maart 2018, Uitnodiging Provincie Noord-Holland

Adnan Tekin, gedeputeerde Provincie Noord-Holland

Geachte gebiedsbeheerders, raadsleden, bestuurders, ondernemers en gebruikers van NNN-natuurgebieden in de Provincie Noord-Holland, Graag nodig ik u uit deel te nemen aan een consultatie- en informatiebijeenkomst over de balans tussen natuur en recreatie. Wij willen u betrekken bij het traject rond de beschrijving van de Wezenlijke Waarden en Kenmerken (WKW) van de Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebieden in de provincie Noord-Holland. De druk op de natuur in onze provincie is groot en daarom is het nodig dat we deze zo goed mogelijk beschermen. Diezelfde natuur is ook de plek om te ontspannen en te recreëren. De uitdaging is om natuur en recreatie in goede balans naast elkaar te laten bestaan. Door goed te zorgen voor de natuurlijke waarden, deze goed te laten beheren en waar mogelijk te versterken en door mensen te laten recreëren en genieten van de natuur. De uitdaging Hoe kan ons beschermingsregime duidelijker worden waardoor meer maatwerk mogelijk is en het regime recht doet aan zowel natuurbehoud als recreatie? Hoe zorgen we voor een goede balans tussen de soms tegenstrijdige doelstellingen? Hoe dienen we natuur èn recreatie? Wezenlijke Kenmerken en Waarden als uitgangspunt Zoals u wellicht weet ontwikkelt de provincie een nieuwe werkwijze waarbij wij de WKW’s per gebied centraal stellen en specifieker beschrijven dan nu het geval is. De natuur blijft zo het uitgangspunt om bescherming te bieden waar nodig en tegelijkertijd ook ruimte te kunnen geven waar  mogelijk. Dit vraagt om een andere aanpak, waarbij ook een wijziging van artikel 19 in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) noodzakelijk  is en de WKW’s in de PRV verankerd worden. De totstandkoming van de nieuwe systematiek op basis van de WKW’s vindt plaats in afstemming met betrokkenen. Tijdens de consultatie- en informatiebijeenkomsten laten wij u graag zien hoe het traject vorm krijgt, gaan we nader met u in gesprek en blikken we vooruit op het gebruik van de WKW’s in de praktijk: Hoe verloopt het proces? Wat zal er anders zijn? Waar moeten we voor waken? We organiseren de bijeenkomst op drie verschillende locaties. U kunt zich hier aanmelden voor een van de bijeenkomsten. Noteer alvast de datum in uw agenda, het programma volgt medio maart.

  • Texel, dinsdag 27 maart 2018 van 12.30-15.30, locatie Ecomare
  • Haarlem, donderdag 29 maart 2018 van 9.30-12.30, locatie Huis Leyduin
  • Castricum, donderdag 29 maart 2018 van 15.30-17.30, locatie De Hoep

Met vriendelijke groet, Adnan Tekin Gedeputeerde

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst


22-02-2018 Haarlem.

Foto Ronald van Wijk Zicht op rode vuurtopren Groote Kaap op Zanddijk in de Noordduinen bij Julianadorp

Een groot aantal partijen heeft vandaag met het convenant Noord-Hollandse Kust nieuwe afspraken gemaakt over die kust. De volgende stap betreft het maken van  afspraken over de binnenduinrand. Het convenant is opgesteld onder leiding van provincie Noord-Holland en ondertekend door de kustgemeenten, waterschappen, recreatiesector en natuur- en milieuorganisaties waaronder de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland SVN. Het convenant is een vervolgstap op het ‘Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust’ en ‘Strandzonering 2025’.  Samen maken ze duidelijk waar wel en niet gebouwd mag worden op de stranden. Natuur- en milieuorganisaties zijn blij dat het gelukt is de ‘gouden rand’ van de provincie beter te beschermen. ‘Met deze afspraken zijn we er met elkaar in geslaagd om het Landelijke Kustpact te vertalen naar de kust van Noord-Holland. Het is nu duidelijk op welke stranden natuur, stilte en openheid voorrang krijgen. Belangrijk nieuws is bijvoorbeeld dat er geen strandhuisjes bij Callantsoog kunnen komen. Wat ongerept is, blijft ongerept. Dankzij de steun van duizenden bezorgde kustbeschermers kregen we dit voor elkaar’, aldus Willem Hellevoort van Natuurmonumenten namens de samenwerkende groene partijen. Rust en reuring in balans In de strandzonering is de kust onderverdeeld in drie zones. Het grootste deel van de kust bestaat uit natuurstranden, waar rust en ruimte is veiliggesteld. Ook bij de recreatiestranden en seizoenstranden komt geen nieuwe bebouwing meer bij, tenzij het al om vergunde bouwlocaties gaat. Uitzondering hierop zijn de badplaatsen Zandvoort, IJmuiden en Petten. Daar kan eventueel extra recreatieve bebouwing komen. Daar tegenover staan gebieden waar extra aandacht voor de natuur komt. Het totale pakket aan maatregelen brengen natuur, recreatie en economische ontwikkeling in balans.  “Er is ook een samenwerkingsagenda opgesteld om vraagstukken en thema’s te bespreken die nog verder uitgewerkt moeten, vertelt Ernest Briët van Landschap Noord-Holland. “Op de agenda staat onder andere de ontwikkeling van een gedragscode strandgebruik, om zo ongewenste effecten op het strand en de natuur te voorkomen. Die gedragscode is voor ons als natuurorganisaties heel belangrijk, omdat we vaak te maken hebben met verstoringen van de natuur door activiteiten op of rond het strand. De gedragscode leidt tot goede afspraken en gedragsregels waar we ons allemaal aan willen houden”. Doorpakken met duinen en binnenduinrand Voor de komende tijd ligt nog een flinke uitdaging voor een betere bescherming van het duinlandschap en de binnenduinrand. ‘Nieuwe wegen, agrarische ontwikkelingen, bungalowparken of appartementencomplexen zouden dit mooie en belangrijke landschap voor altijd kunnen aantasten. Tegelijk hebben de natuur- en milieuorganisaties er vertrouwen in dat er goede afspraken te maken zijn met gemeenten en de Provincie om de duinen en binnenduinrand te beschermen en de groene kwaliteiten te versterken, aldus Sijas Akkerman, van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland.’ Landelijke Kustpact Met de eerdere vaststelling van de Zeeuwse Kustvisie in 2017 en de door provincie Zuid-Holland al in 2016 gemaakte strandzonering is het landelijke kustpact nu met de Noord-Hollandse kustafspraken grotendeels ingevuld voor de drie kustprovincies. “Het was niet altijd makkelijk, maar uiteindelijk zijn toch alle partijen binnenboord gebleven en zijn er mooie afspraken gemaakt”, concludeert Joke Cuperus van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland.